Kamera Kayıt Aydınlatma Metni

         KAMERA AYDINLATMA METNİ

 

Kamera Kayıtlarına İlişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Aydınlatma Metni

 

TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na (“KVK Kanun”)  ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması amacıyla,  Şubelerimizin ve  istasyonlarımızın  giriş-çıkış kapılarında, yemekhane, lokal, müşteri hizmetleri, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, kat koridorları, bina dış cepheleri  güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafirlerin, taşeronların ve bunlara ait araçların giriş çıkışlarının takibi ve kayıt altına alınması yoluyla TOROSGAZ ISPARTA  BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş tarafından veri sorumlusu sıfatı ile kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

 

TOROSGAZ ISPARTA  BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş  hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla,  şubelerinde kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla kişisel veri işlemektedir.

 

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı ve Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

 

TOROSGAZ ISPARTA  BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş  tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmeliğe uygun ve Kurum meşru menfaatine ve hukuki sebebe dayalı olarak sürdürülmektedir.

 

KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

 

TOROSGAZ ISPARTA  BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş  şubeleri ve istasyonlarında güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır. Kişisel veriler, binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla elektronik ortamda kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde toplanmaktadır. Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

 

TOROSGAZ ISPARTA  BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş  tarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. TOROSGAZ ISPARTA  BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş  genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. TOROSGAZ ISPARTA  BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş   tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.

 

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

 

ISPARTA  BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş   KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

ISPARTA  BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş   tarafından kapalı devre kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika ‘da sayılan amaçlarla sınırlıdır.

Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır.

Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (Örneğin, Giyinme-soyunma odaları, tuvaletler vb.) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

 

Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

 

ISPARTA  BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş   tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

 

Kayda alınan kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

ISPARTA  BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş, kamera ile elde edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 30 gündür.

 

 

 

Elde Edilen Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılacağı

 

İzleme sonucunda elde edilen bilgilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntüleri, TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş  binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. (Örneğin, bir olayın soruşturulması sırasında savcılığın veya hâkimin yazılı talebi ile) Kamera kaydı verileriniz yukarıda sayılan durumlar haricinde 3. kişilerle paylaşılmaz ve yurt dışına aktarılmaz.

Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 

 

Yargıtay Başkanlığı Şubelerinin, İstasyonlarının Girişlerinde Ve İçerisinde Yürütülen Misafir Ve Taşeronların Giriş Çıkışlarının Takibi

 

TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş  tarafından; KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş  şubeleri ve istasyonlarında misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş  binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları vb. bilgileri elde edilirken TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş  nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar.

Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş  ziyaret edilmesi esnasında fiziki yöntemler KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kurumun meşru menfaatine ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır ve veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi

 

TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş  işbu Politika’da konu edinilen kişisel verileri, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş  ‘nin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

 

 

Veri Sahibinin Hakları

 

TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş  başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş  kanunun “ilgili kişinin” haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.

TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş  başvurusuna konu olabilecek bütün bilgi veya belgeleri, bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştıracak şekilde ve kısa zamanda cevaplandırmak için alternatif yollar sunmaktadır.

Kişisel veri sahibinin haklarında yer alan haklara ilişkin talebini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak Kuruma iletmesi durumunda, Kurum ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurum tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

 

Kişisel veri sahibinin başvurusuna

 

Kurum yazılı olarak cevap verecek ise on sayfaya kadar ücret alınmayacak ancak on sayfasının üzerindeki her sayfa için Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtildiği şekilde 1 Türk Lirası işlem ücreti alabilecektir.

 

Veri Sorumlusu: TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş

Islak İmza : Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak yapabilirsiniz.

E-Posta : torosgaz@torosgaz.com.tr

Uygulama :

( Bu yolla başvuru cevabında genel nitelikli bilgi paylaşımı olacaktır)

Adres : Söğütözü Mah.2176 Cadde Platin Tower İş merkezi Kat 6 No: 7/23-24 Çankaya - Ankara

Kurum, ilettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması, geçerli bir dayanaktan yoksun olduğu veya kötüye kullanım amacı taşıdığı tespit edilen başvurunuzu reddetme hakkını saklı tutar.

Kurum ilgili cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.

Kurum cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

 
S.S.S